Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne

Regulamin „Seniorzy 50+”

Poniżej znajdują się propozycje najważniejszych punktów, które powinny być zawarte w regulaminie grupy  „Seniorzy 50+”. Ich treść została wypracowana na wspólnym zebraniu grupy Seniorów w dniu 29 marca. Poniższe punkty dotyczą głównie spraw organizacyjnych. Całość tekstu regulaminu zostanie wspólnie omówiona i dopracowana na kolejnym zebraniu grupy Seniorów.

 

 

PROPOZYCJE PUNKTÓW REGULAMINU, ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ ZAJĘĆ GRUPY  „Seniorzy 50+”:

1. Słuchacze mają prawo do:
a/brania udziału we wszystkich rodzajach zajęć zgodnie z przyjętymi
zasadami odpłatności,
c/ zgłaszania swoich uwag i wniosków do Samorządu Seniorzy 50+ lub
bezpośrednio do Zarządu KTK

2. Słuchacze Seniorzy 50+ zobowiązani są do :
a/ przestrzegania ustaleń Regulaminu organizacyjnego Seniorzy 50+ i zasad
obowiązujących w danych grupach zainteresowań,
b/ terminowego opłacania składek,
c/ wyłączenia telefonów komórkowych podczas zajęć
d/ uczestnictwa w zebraniach organizacyjnych i prelekcjach Seniorzy 50+
wg. wyznaczonego terminu zgodnie z harmonogramem dostarczanym miesięcznym planem zajęć.

3. Sytuacje konfliktowe w grupie będą roztrzygane przez Zarząd KTK po zaciągnięciu opinii grupy i Samorządu Seniorzy 50+

4. W grupie Seniorzy 50+ organizowane są następujące zajęcia:

a/ wycieczki,
b/ nieodpłatne i częściowo płatne wydarzenia kulturalne, zorganizowane przez grupę Seniorzy 50+.
c/ inne wydarzenia kulturalno – społeczne

Z w/w wydarzeń organizacyjnych słuchacze Seniorzy 50+ mogą korzystać spełniając następujące warunki: uczestnictwo na zebraniach ogólnych organizacyjnych wg. posiadanego terminarzu przy obecności 80% w danym roku.

5. Uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych m.in. kursy komputerowe, nauka języków obcych, Tańce w kręgu, korzystanie z basenu – mogą korzystać wyłącznie osoby będące słuchaczami grupy Seniorzy 50+.