Towarzystwo

Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne działa od 21 stycznia 2000 roku. W świetle statutu Towarzystwo ma na celu propagowanie zainteresowań kulturalnych poprzez: rozwijanie zainteresowania sztuką, rozwijanie różnych form twórczości amatorskiej, pielęgnowanie folkloru i sztuki ludowej; kształtowanie aktywnej postawy w kierunku tworzenia tzw. „małej ojczyzny”, integrację środowiska, kształtowanie świadomości lokalnej; rozszerzanie i pogłębianie wiedzy o przeszłości regionu, propagowanie wiedzy historycznej; organizowanie różnych akcji popularyzowania kultury i sztuki; prowadzenie akcji wydawniczej związanej z celami towarzystwa.

 

Celem działalności jest ożywienie życia kulturalnego regionu oraz promocja walorów turystycznych i kulturalnych miasta, zaangażowanie mieszkańców miasta w życie regionu, rozbudowanie oferty wydarzeń pobudzających poczucie świadomości lokalnej oraz propagujących lokalne tradycje i historię Kwidzyna i regionu. W trakcie realizacji zadań, KTK dąży do zainteresowania mieszkańców miasta i okolic działalnością towarzystwa oraz chce stworzyć nieformalną koalicję mieszkańców na rzecz szerzenia kultury, tradycji lokalnych oraz historii regionu.

 

Mieszkańcy Kwidzyna z zainteresowaniem śledzą kolejne wydarzenia organizowane przez KTK, włączają się w ich realizację. W celu zintegrowania mieszkańców Kwidzyna wokół idei szerzenia historii i kultury regionu umożliwiono twórcom–amatorom publikowanie swojej twórczości na łamach bezpłatnego kwartalnika kulturalnego „Schody Kawowe”. Mieszkańcy nadsyłają do redakcji swoje wiersze, opowiadania, rysunki, wspomnienia z czasów dzieciństwa, z czasów wojny oraz wszelkie informacje, którymi chcą się podzielić z całą społecznością. Użyczają swoje prywatne zbiory pamiątek (militaria, pocztówki, zabytkowe meble i stroje regionalne) na organizowane przez KTK wystawy. Działacze Towarzystwa wciągnęli dotąd do współpracy wiele osób anonimowych, którym brakowało odwagi do aktywnego włączenia się w nurt życia społecznego. Rzeczywisty zespół realizujący działania KTK to ludzie w różnym wieku i o różnych zawodach. Procentuje tu koleżeństwo i przyjaźń umacniana w kontaktach towarzyskich.

 

Działania Kwidzyńskiego Towarzystwa Kulturalnego  skierowane są zdecydowanie do społeczności miasta i powiatu kwidzyńskiego w szerokim pojęciu tego słowa, tzn. zarówno osób starszych jak i do młodzieży szkolnej. Doświadczenia w działalności KTK wskazują, że jest duże zapotrzebowanie społeczne na działania, jakich dokonują. W społeczności powiatu istnieje duża potrzeba doszukiwania się własnych korzeni i potrzeba utożsamiania się z terenem, na którym wszyscy mieszkamy. KTK przez kilka lat swojej działalności zorganizowało bardzo wiele ciekawych inicjatyw i imprez.